17°C

Подписана бе ЗЕЛЕНА ХАРТА за сътрудничество между гражданското общество и местната власт

Община Бяла, Сдружение АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА и неправителствените организации на територията на община Бяла, подписаха „ЗЕЛЕНА ХАРТА за сътрудничество между гражданското общество и местната власт в опазването на околната среда и развитието на екологичните политики в ОБЩИНА БЯЛА“, разработена по проект „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, с административен договор BG05SFOP001-2.025-0005- С01.