17°C

ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗЕЛЕНА ХАРТА ПО ПРОЕКТ „ОЩЕ ПО- АКТИВНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО (ОАЗИС)“

На 29.11.2022 г. в заседателната зала на „ОКИ- Музей гр. Бяла“ се проведе обществен дебат за съдържание на ЗЕЛЕНА ХАРТА по проект „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. На дебата взеха участие представители на НПО и на община Бяла