17°C

ИЗГОТВЕНИ ПРЕПОРЪКИ ПО ПРОЕКТ „ОЩЕ ПО- АКТИВНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО (ОАЗИС)“

В изпълнение на поставените задачи и цели Дейност 1- Разработване на препоръки до общинската администрация и ЗЕЛЕНА ХАРТА – КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО на проекта „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“, партньорите по проекта – Община Бяла и Сдружение АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА, систематизираха изводите, констатации и предложенията на участниците в проведените проучвания и дебати и отправените към общинска администрация Бяла ПРЕПОРЪКИ, в следните документи:

  • – ПРЕПОРЪКИ към местната власт за отчитане нагласите, нуждите и тесните места във взаимодействието съвместната общност;
  • – ПРЕПОРЪКИ към местната власт за ползата от публично – частното партньорство в процеса на определяне и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво.